งานวิจัยศิลปะ

posted on 14 Mar 2009 22:43 by gublong

 

 

ชื่อผลงาน  : พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ด้านทัศน

 

ศิลป์ด้วยบทเรียนโมดูล        ประกอบ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของ

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน วัดโพธิ์ศรีสุขาราม

 

ผู้จัดทำ      :  นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  1

 

ปีการศึกษา:  2551

บทคัดย่อ    

                 

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ด้านทัศนศิลป์ด้วย

 

บทเรียนโมดูล  ประกอบการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ  ครั้งนี้มีวัตถุ

 

ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล  2) เพื่อเปรียบ

 

เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

 

ปีที่  3  ก่อนและหลังการ เรียนด้วยบทเรียนโมดูล  ประกอบการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ    3) เพื่อศึกษาทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิด

 

วิเคราะห์ด้านทัศนศิลป์ของบทเรียนโมดูล      4) เพื่อศึกษาเจตคติของนัก

 

เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนโมดูล    กลุ่มเป้า

 

หมาย   ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 35  คน ผ่าน การพัฒนาด้วยบท

 

เรียนโมดูล ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ระยะเวลา  20   สัปดาห์

 

 จำนวน  20   ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ

 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   แบบประเมินทักษะความคิด สร้าง

 

สรรค์และคิดวิเคราะห์ด้านทัศนศิลป์   แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนโดย

บทเรียนโมดูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดย หา  ค่าเฉลี่ย  (     )   ส่วนเบี่ยงเบน

 

มาตรฐาน (SD)     ร้อยละความก้าวหน้า (d%)     และทดสอบค่าที่ (t -

test)   ผลการศึกษา             

   

1. บทเรียนโมดูล สาระทัศนศิลป์ เพื่อมีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.42 / 84.20 

 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.67  ซึ่งเป็น ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 /

80                      

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทัศนศิลป์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยบท

 

เรียนโมดูลประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ  สูงกว่าก่อนเรียน และ

 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .05  และมีความก้าวหน้าโดยรวม

ร้อยละ  48.30  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 25)      

 

3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ด้านทัศนศิลป์ หลังเรียนด้วย

บทเรียนโมดูล ของนักเรียนโดยรวมอยู่ใน ระดับ สูงมาก 4. เจตคติต่อการ

เรียนโดยใช้บทเรียนโมดูล ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  

 

 

 

 

 

edit @ 26 Mar 2009 14:40:30 by O_o BlongGu o_O

Comment

Comment:

Tweet

thx ka

#7 By am (103.7.57.18|58.8.221.246) on 2012-11-15 23:49

#6 By น้อง (223.204.92.60) on 2011-02-25 19:08

#5 By (222.123.45.118) on 2009-12-26 12:03

เก่งมากเลยะคะ

#4 By ningnong (125.27.193.25) on 2009-11-16 09:39

ขอบใจจ๊าาา

#3 By J.M.P---Moo-Moo on 2009-05-15 20:30

ใจคับ

#2 By ไม่รู้ (118.174.35.199) on 2009-03-14 23:16

ขอบคุงคับ

#1 By คนผ่านมา (118.174.35.199) on 2009-03-14 23:16